Polityka prywatności stron vetplanet.pl i vetplanet.org

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH
3. ODBIORCY DANYCH
4. PROFILOWANIE
5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6. COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego leki.vetplanet.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”) jest spółka VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Brukowa 36/2, 05-092 Łomianki, KRS 0000310213, NIP 5272581427, REGON 1415195950, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: vmp@vetplanet.pl, numer telefonu: 228337446 zwana dalej „Administratorem”.
 • Dane kontaktowe Administratora ochrony danych: adres poczty elektronicznej: rodo@vetplanet.pl
 • Dane osobowe w Serwisach Internetowych przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 • Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne
 • Pod pojęciem Usługi Elektronicznej należy rozumieć:
 • następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez VET PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zarówno za pośrednictwem Serwisu Internetowego
  1. 1. Formularze Kontaktowe – interaktywne formularze dostępne w Serwisie Internetowym umożliwiające przesłanie do Usługodawcy opinii o Produktach (w tym zgłoszenie działań niepożądanych).
2. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH, SERWISACH INTERNETOWYCH
 • Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wyrażenie przez Usługobiorcę opinii lub skierowanie zapytania z wykorzystaniem Formularza Kontaktowego Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Imię, adres poczty elektronicznej
3. ODBIORCY DANYCH
 • Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
4. PROFILOWANIE
 • Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania może być np. przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby.
 • Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego, np. przeglądanie strony konkretnego Produktu, zapoznawanie się z określonymi treściami publikowanymi w Serwisie Internetowym.
 • • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z Formularza Kontaktowego.
6. COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis Internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta użytkownik).
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu Internetowego w następujących celach:
  1. 1. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Serwisu Internetowego;
  2. 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;
  3. 3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających, Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  1. 1. w przeglądarce Chrome
  2. 2. w przeglądarce Firefox
  3. 3. w przeglądarce Internet Explorer
  4. 4. w przeglądarce Opera
  5. 5. w przeglądarce Safari
  6. 6. w przeglądarce Microsoft Edge
 • Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwis Internetowy. Administrator, korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 • Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Szanujemy Twoja prywatność.. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie do personalizowania treści i reklam. Klikając w przycisk „Zgadzam się” wyrażasz zgodę na instalację plików cookie i przetwarzanie danych w celach analitycznych i marketingowych w tym personalizacji treści zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Zgodę możesz wycofać w dowolnym czasie lub ograniczyć jej zakres klikając w lewym dolnym rogu ekranu lub na stronie vetexpert.com/polityka-prywatnosci

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszych witrynach.

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.

Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: vetplanet.org i vetplanet.pl

Twój obecny stan: Zezwól na wszystkie. 

Identyfikator Pana(Pani) zgody: J8Flk9tftLg0sa6y2fRoo1AolwcU0mJJXquVmhYfSR+I2m+2UT9PcQ== Data zgody: wtorek, 27 czerwca 2023 11:10:03 GMT+1


Niezbędne (9)

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
__cf_bm Monotype This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dzień HTTP Cookie
CONSENT YouTube Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 lat HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie
fp_ccid Amazon Provides the user with a unique identifier. 1 rok HTTP Cookie
test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 dzień HTTP Cookie
wordpress_test_cookie vetplanet.org, vetplanet.pl Used to check if the user's browser supports cookies. Session HTTP Cookie

Preferencje (2)

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
om-country vetplanet.org, vetplanet.pl This cookie is used to determine the preferred country setting selected by the visitor. Persistent HTML Local Storage
wp-wpml_current_language vetplanet.org, vetplanet.pl Designates the country code that is calculated based on the user's IP address. Used to determine what language should be used for the visitor. Session HTTP Cookie

Statystyka (11)

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 lat HTTP Cookie
td Google Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session Pixel Tracker

Marketing (43)

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_gcl_au Google Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 miesięcy HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną.